Osnovna akta


Osnovna akta kojima se reguliše i obezbeđuje kvalitet i uslovi ostvarivanja visokog obrazovanja:

 Statut

  "...Ovim Statutom uređuje se organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje kao i druga pitanja od značaja za rad ..."

Statut fakulteta u .pdf formatu

 Strategija obezbeđenja kvaliteta

  "...Strategija obezbeđenja fakulteta je prvi strateški razvojni dokument iz oblasti obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja..."

Strategija obezbeđenja kvaliteta .pdf formatu

 Akcioni plan obezbeđenja kvaliteta

  "...Ovim Planom se utvrđuju aktivnosti u oblasti obezbeđenja kvakliteta i subjekata koji treba da sprovedu aktivnosti sa rokovima njihovog izvršenja..."

Akcioni plan obezbeđenja kvaliteta u .pdf formatu

 Pravilnik o samovrednovanju

  "...Ovim Pravilnikom uređuje se način realizacije programa samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta studijskih programa, nastave, ocenjivanja studenata, udžbenika i literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, nenastvane podrške i procesa upravljanja..."

Pravilnik o samovrednovanju u .pdf formatu

 Izveštaj o samovrednovanju

  "...Izveštaj o ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave, ocenjivanju studenata, udžbenika i literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, nenastavne podrške i procesa upravljanja Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet) sačinila je Komisija za samovrednovanje i obezbeđenje kvaliteta, koju je imenovalo Nastavno-naučno veće Fakulteta..."

Izveštaj o samovrednovanju u .pdf formatu

 Pravilnik o izboru u zvanja

  "...Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (u daljem tekstu: Fakultet). Zvanja nastavnika Fakulteta jesu: docent, vanredni profesor i redovni profesor..."

Pravilnik o izboru u zvanja u .pdf formatu

 Pravilnik o upisu studenata

  "...Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i način upisa studenata na akreditovane osnovne i master akademske studijske programe FPPS, način i postupak polaganja prijemnog ispita, bliža merila za upis studenata, bliži uslovi i način upisa studenata sa druge visokoškolske ustanove, lica koje ima stečeno visoko obrazovanje i lica kojem je prestao status studenta..."

Pravilnik o upisu studenata u .pdf formatu

 Pravilnik o školarini

  "...Ovim pravilnikom uređuju se merila za utvrđivanje visine školarine koja se plaća za studije na Fakultetu za pravne i poslevne studije dr Lazar Vrkatić, način plaćanja, oslobađanje od plaćanja školarine..."

Pravilnik o školarini u .pdf formatu

 Pravilnik o izbornim predmetima

  "...Ovim pravilnikom uređuje se postupak izbora i održavanja nastave iz izbornih predmeta na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić..."

Pravilnik o izbornim predmetima u .pdf formatu

 Statut Studentskog parlamenta

  "...Statut studentskog parlamenta Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (u daljem tekstu: Statut) određuje status, delovanje i organizaciju autonomne zajednice studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić...."

Statut Studentskog parlamenta u .pdf formatu

  Dozvole i akreditacije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, na sednici održanoj 12. aprila 2008. godine, u okviru 1. ciklusa procesa provere kvaliteta - akreditacije, uručila je rešenje o akreditaciji kao prvoj privatnoj akreditovanoj visokoj školi akademskih studija u Republici Srbiji...

Stranica sa dozvolama i akreditacijama


Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata


Fakultet za pravne
 i poslovne studije
 dr Lazar Vrkatić

adresa:
Bulevar oslobođenja 76
Novi Sad 21000

Žiro račun:
160-930468-41
(Banca Intesa)

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt