Saradnja i sporazumi


Jedan od osnovnih ciljeva naše institucije je uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa, u tom pogledu smo ostvarili odličnu saradnju sa više institucija iz regiona i šireg okruženja:

 Advokatska komora Vojvodine

 

Na osnovu saradnje Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Advokatske komore Vojvodine, studenti Prava imaće mogućnost da obavljaju stručnu praksu u advokatskim kancelarijama u Novom Sadu, kao i drugim kancelarijima u Vojvodini.

 

 Američki kutak, Novi Sad

 

Saradnja potpisnika Sporazuma podrazumeva između ostalog i zajedničke aktivnosti na organizovanju stručne prakse i volontiranja studenata Fakulteta u prostorijama Američkog kutka uz mogućnost dobijanja preporuke američke ambasade nakon jednogodišnjeg perioda volontiranja studenata, organizovanju radionica vezanih za engleski jezik, književnost, kulturu i umetnost; kao i saradnja i organizacija nizu aktivnosti koje već postoje u redovnom programu Američkog kutka i Fakultet za pravne i poslovne studije, a uz mogućnost kreiranja i novih sadržaja...

 

 Dečije selo, Sremska Kamenica

 

Ugovor o uspostavljanju saradnje radi ostavrivanja zajedničkih interesa u oblasti nastavnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada. Ovim ugovorom se ostvaruje saradnja u cilju organizovanja različitih oblasti praktične nastave za studente i ustupanje prostorija naše visokoškolske institucije za edukaciju dece i roditelja u okviru projekta "Jačanje porodice" koji se sprovodi od strane Dečijeg sela.

 

   "Fakultet za bezbednost", Beograd

 

23. maja 2013. godine, na našem fakultetu, potpisan je Memorandum o naučno-obrazovnoj saradnji između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Fakulteta bezbednosti iz Beograda. Memorandum su potpisali dekan Fakulteta bezbednosti prof. dr Radomir Milašinović i u ime dekanice našeg fakulteta, prof. dr Mirjane Franceško, šef katedre i rukovodilac studijskog programa: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, prof. dr Zdravko Skakavac. Ovo je prvi zvanični memorandum o saradnji jednog državnog fakulteta sa našom visokoškolskom ustanovom.

   Fond "Evropski poslovi" APV, Novi Sad

 

27. maja 2014. u Novom Sadu potpisan je Protokol o saradnji između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu saradnje studenti našeg Fakulteta će imati mogućnost da obavljaju radnu praksu u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u okviru koje će imati mogućnost da se neposredno upoznaju sa radom Fonda i steknu uvid u procese evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlji, kao i da budu ukjučeni u izradu i implementaciju evropskih projekata.

   "Galeb-group", Šabac

 

U želji da razviju međusobnu saradnju, poslovne i prijateljske odnose, da se obostrano angažuju u logistici i naučno-istraživačkom radu, unapređenju dobre poslovne prakse i visokoškolske obrazovne delatnosti zaključen je protokol o međusobnoj saradnji.

Potpisnici u skladu sa svojom misijom, zajedničkim potrebama i interesima ugovaraju dugoročnu saradnju u oblasti praktične podrške i provođanja naučno-istraživačkog i obrazovnog rada,  između potpisnika protokola na bazi jednakosti i zajedničkih interesa.

Ovim  protokolom su uključeni sledeći vidovi saradnje:

"Galeb-group" svoje poslovne potencijale u skladu sa mogućnostima, interesima i vlastitim potrebama iz  oblasti poslovanja, a Visokoškolska ustanova akademskih studija svoj potencijal akreditovan za obrazovni i  naučnoistraživački rad iz studijskih programa:

 • Pravo;

 • Poslovna psihologija;

 • Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti;

 • Engleski jezik;

 • Poslovna ekonomija.

 Gerontološki centar Novi Sad

 

Ugovorom je definisana međusobna saradnja u cilju realizacije različitih oblika praktične nastave za studente uz nadzor mentora-supervizora praktičnih aktivnosti.


 Gimnazija "Jovan Jovanović  Zmaj", Novi Sad

 

Ugovor o saradnji dve institucije kojim se dogovara saradnja po pitanju realizacije praktične nastave (studentske prakse) za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i master akademskih studija naše visokoškolske institucije u Gimnaziji.

 

 Gimnazija "Laza Kostić", Novi Sad

 

Predmet ovog ugovora je saradnja potpisnika u oblasti obrazovanja kao njihovihove osnovne delatnosti, sa ciljem da se postojeći resursi obe strane stave u funkciju postizanja boljih rezultata u oblasti obrazovanja mladih i usavršavanja nastavnih  kadrova.

 

 Internacionalna Policijska Asocijacija - Srbija

 

22. decembra 2011. godine, u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, zaključen je protokol o saradnji između "Internacionalne policijska asopcijacije - IPA", sekcija u Srbiji, regija Novi Sad i "Fakulteta za pravne i poslovne studije,  dr Lazar Vrkatić“.

 

 Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci

 

Sporazum o saradnji u  cilju obezbeđenja kvalitetnog obrazovanja studenata kojim se definiše  angažovanje  (ko)mentora za mentorstvo praktičnih aktivnosti studenatana koje će se održati u toku nastavnog procesa u školi.

U toku obavljanja stručne prakse studentima će biti omogućeno da:

 • prisustvuju časovima stranog jezika koji se izvode u školi;

 • dobiju stručna pojašnjenja vezana za nastavni proces;

 • dobiju pomoć u pripremi časova koje će održati u toku prakse;

 • izvode nastavu individualno i/ili u timskom radu.

 

 Klinički centar Vojvodine

 

Ugovor o saradnji dve institucije sa ciljem organizovanja praktične nastave studentima u prostorijama OJ Klinika za psihijatriju i Centra za sudsku medicinu, Kliničkog centra Vojvodine.

 

 "Merkator-S" d.o.o, Novi Sad

 

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u cilju boljeg povezivanja poslovne i akademske zajednice u oblasti organizovanja i realizacije stručne prakse studenata naše visokoškolske institucije u kompaniji Merkator S.

Ovaj način saradnje ima za cilj da studentima pruži podršku u razvoju praktičnih znanjan i veština koje će im biti značajne pri zapošljevanju ili daljem obrazovanju i da ih poveže sa poslovnim svetom.  

 

 OŠ "Đuro Daničić", Novi Sad

 

Sporazum o saradnji u cilju obezbeđenja kvalitetnog obrazovanja studenata na osnovu kojeg se definiše i  angažovanje  (ko)mentora za mentorstvo praktičnih aktivnosti studenatana koje će se održati u toku nastavnog procesa u školi.

U toku obavljanja stručne prakse studentima će biti omogućeno da:

 • prisustvuju časovima stranog jezika koji se izvode u školi;

 • dobiju stručna pojašnjenja vezana za nastavni proces;

 • dobiju pomoć u pripremi časova koje će održati u toku prakse;

 • izvode nastavu individualno i/ili u timskom radu.

 

 Osnovni sud, Novi Sad

 

Ugovor sa ciljem unapređenja međusobne saradnje dve institucije kojim se definiše i saglasnost kojom se omogućava studentima da prisustvuju suđenjima u krivičnom i parničnom odeljenju u vanparničnom odseku Osnovnog suda u Novom Sadu.

 

 Osnovno javno tužilaštvo, N

 

Na osnovu ovog sporazuma studenti nastavnog centra u Nišu će moći da obavljaju stručnu praksu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. U okviru stručne prakse studenti će imati priliku da se upoznaju sa referadom tužilaštva, da prisustvuju istrazi, suđenjima, razgovaraju sa tužiocima i stručnim saradnikom o toku i ishodu postupka, i uz dozvolu tužioca aktivno učestvuju u obavljanju lakših poslova, kao što su priprema postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata (rešenja, dopisa, poziva i sl.).

 

 Prekršajni sud, Niš

 

Ugovor sa ciljem unapređenja međusobne saradnje dve institucije kojim se definiše i saglasnost kojom se omogućava studentima da prisustvuju suđenjima u prekršajnim postupcima u Prekršajnom sudu u Nišu.

 

 Privredni sud, Niš


Na osnovu sporazuma studenti će moći da obavljaju stručnu praksu u Privrednom sudu u Nišu, u okviru koje će imati priliku da se upoznaju sa predmetima, sudskim spisima i aktima, da prisustvuju suđenjima, razgovaraju sa sudijom i stručnim saradnikom o toku i ishodu sudskog postupka, i uz dozvolu sudije aktivno učestvuju u obavljanju lakših sudskih poslova, kao što su priprema sudskog postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata.

Savez ekonomista Srbije

 

Uspostavljajući saradnju sa Savezom ekonomista Srbije, naša ustanova "Pravne i poslovne akademske studije, dr Lazar Vrkatić" je postala kolektivni član Saveza ekonomista Srbije.

 

Studentski centar - Niš

Ugovorom o saradnji omogućeno je pravo na ishranu naših studenata u restoranima-menzama, kao i nabavka elektronski kartica i bonova.

 

Studentski centar - Novi Sad

Ugovorom o saradnji omogućeno je pravo na ishranu naših studenata u restoranima-menzama, kao i nabavka elektronski kartica i bonova.

 

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti

 

22. decembra 2011. godine, u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, zaključen je protokol o saradnji između "Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti" i "Fakulteta za pravne i poslovne studije,  dr Lazar Vrkatić“

 Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

Na osnovu ovog sporazuma studenti našeg fakulteta će imati mogućnost da obavljaju stručnu praksu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. U okviru stručne prakse studenti će imati priliku da se upoznaju sa referadom tužilaštva, da prisustvuju istrazi, suđenjima, razgovaraju sa tužiocima i stručnim saradnikom o toku i ishodu postupka, i uz dozvolu tužioca aktivno učestvuju u obavljanju lakših poslova, kao što su priprema postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata (rešenja, dopisa, poziva i sl.). Studenti će kroz praksu u javnom tužilaštvu moći da primene usvojena teorijska znanja, ali i steknu značajna praktična iskustva, a sve u cilju što kompletnije pripreme i osposobljavanja za rad nakon završetka studija.

 Viši sud u Nišu

Ugovor o poslovnoj saradnji između “Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“ i Višeg suda u Nišu omogućava studentima da prisustvuju suđenjima u krivičnom i parničnom odeljenju Višeg suda, kao i da obavljaju stručnu praksu u Višem sudu u Nišu.
Na ovaj način naš Fakultet je još jednom pokazao spremnost da pomogne studentima da neposredno kroz praktičnu obuku i praksu u najznačajnijim pravosudnim organima, primene usvojena teorijska znanja, ali i steknu značajno iskustvo, kako bi kada završe školovanje bili apsolutno spremni na izazove koje nosi pravnička profesija.

 Viši sud u Novom Sadu

Na osnovu ovog ugovora studentima Prava će biti omogućeno da u okviru prakse, prisustvuju suđenjima u krivičnom i parničnom odeljenju Višeg suda u Novom Sadu u dva godišnja ciklusa, i to po jedan ciklus u svakom semestru. Na ovaj način naš Fakultet je još jednom pokazao spremnost da studentima neposredno kroz praktičnu obuku i praksu u najznačajnijim pravosudnim organima, omogući primenu usvojenih teorijskih znanja, kao i sticanje korisnih iskustava, kako bi nakon završetka školovanja bili spremni na izazove koje nosi pravnička profesija.

 Vojnomedicinska akademija Republike Srbije

 

Ugovor o uspostavljanju saradnje radi ostavrivanja zajedničkih interesa u oblasti nastavnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada, usavršavanja nastavnika i saradnika, i u drugim oblastima, za koje se utvrdi da postoje zajednički interesi a u skladu sa svojim osnovnim delatnostima. Ovim ugovorom se utvrđuje saglasnost da se studentima master studija iz psihoterapije omogući da na VMA u Klinici za psihijatriju, obavljaju praktičan rad iz oblasti psihopatologije.

 

 Zaštitnik građana Grada Niš

 

Protokolom o saradnji između Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Zaštitnika građana Grada Niša studenti našeg Fakulteta će imati mogućnost da se upoznaju sa institucijom Zaštitnika građana, njenim načinom rada, delokrugom poslova, kao i mogućnost obavljanja prakse i stažiranja...

 

 Zavod za sudsku medicinu, Niš

 

Ugovor o saradnji dve institucije u cilju organizovanja i realizacije teorijske i praktične nastave studentima naše visokoškolske institucije u prostorijama Zavoda za sudsku medicinu u Nišu.

 

 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad

 

Ugovorom je difinisana saradnja u oblastima poslovno tehničke, naučnoistraživačke i zdrvstvene delatnosti, kao i drugim poslovima od obostranog interesa u cilju:

 • pružanja zdravstvenih usluga iz delatnosti Zavoda studentima naše visikoškolske institucije

 • poboljšanje postojećih potencijala u oblasti zdravstvene zaštite

 • podizanje nivoa naučnoistraživačkog rada i njegove primene u delatnostima koja su od značaja za rad obe institucije

 • razmena iskustava, edukacije kadrova i dr.


Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenataBulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt